Tiltak i sjø

Tiltak i sjø som kan påverke tryggleiken eller tilflot (framkomelegheit) i eit sjøområde krev godkjenning, jamfør hamne- og farvasslova §14.

Døme på dette er bygging, graving, mudring, utfylling, utlegging av sjøkabel, utlegging av flytebrygger, utlegging av bøyer, båtrace og liknande arrangement i strandsona eller liknande. Tiltaket kan vere enten midlertidig eller permanent. Dersom du er i tvil om du skal søke er det berre å ta kontakt med oss.

Florø hamn KF sakshandsamar etter hamne- og farvasslova på vegne av alle kommunane i Alden hamneområde; Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Kinn (sør for Bremanger) og Sunnfjord kommune. Bruk postmottak i den enkelte kommune til å sende inn søknad. Då er du sikker på at søknaden vert handsama i dei rette instansane (til dømes planavdelinga) og du får eit samla svar tilbake.

Kva bør søknaden innehalde? 

  • Kven som søker, med kontaktinformasjon
  • Kommune, gards- og bruksnummer
  • Kartutsnitt/situasjonsplan som syner kor tiltaket vert plassert i farvatnet og dei nærliggande områda (må inkludere informasjon om GPS-posisjon)
  • Skildring av tiltaket (med mål/dimensjonar) inkludert informasjon om merking og fortøyning m.m.,
  • Tidshorisont (midlertidig/permanent).
  • Arrangement i strandsona bør legge ved ein plan på korleis dei handterer tryggleiken både til arrangementet og andre farty i området, inkludert vakttelefon under heile arrangementet.

Sakshandsamingsgebyr

Alden hamneområde har vedteke føresegner om sakshandsamingsgebyr etter Lov om hamner og farvatn for tiltak som skal handsamast etter søknad. For 2020 gjeld følgjande:

Enkle saker:  Saker med god og tydeleg informasjon med rask avklaring. Krev opptil tre arbeidstimar. Kr 2000 pr søknad.

Større saker: Saker som krev ytterlegare handsaming pga kompleksitet, saker som er mangelfulle der informasjon må etterlysast, saker som krev synfaring. Krev over tre arbeidstimar. Kr 4100 pr søknad.

Nyttige hjelpemiddel for å utarbeide søknad

Kystverket har utvikla eit godt kartsystem som heiter kystinfo.no. Her kan ein velje temalag og dermed finne grenser for hovud- og bilei, fiskeriplasser, eigendomsgrenser med gards- og bruksnummer, ankringsområder, kartkoordinatar og mykje meir. Ein kan også veksle mellom sjøkart, ECDIS-kart, satelittfoto, basiskart og fleire løysingar for kart. Dette er til god hjelp når ein skal utarbeide ein søknad om tiltak i sjø.

Ein kan også nytte dette notatet som ei sjekkliste på at ein har fått med seg dei viktigste punkta i ein søknad om tiltak i sjø.

 

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming av søknad om tillatelse etter lov om hamner og farvann