Avgiftsregulativ

AVGIFTSREGULATIV Alden hamneområde

Gjeldande frå 01.01.2019 til 31.12.2019
Avgiftene blir kravde innanfor området, i samsvar med lov om havner og farvann § 9. Avgiftene er like innanfor området der kommunen har planmynde etter plan- og bygningsloven.

Avgifta skal godkjennast av bystyra/kommunestyra kvart år. Størrelsen på tariffer godkjent av bystyret, noen ganger kommer slike summer, som er sammenlignbare.

ANLØPSAVGIFT

Lov om havner og farvann § 25 seier at kommunen i forskrift kan bestemme at det for fartøy som anløper hamn i kommunen, skal betalast anløpsavgift til kommunen. Med dei unntak som er nemnd i avgiftsregulativet, skal alle farty som anløper hamneområdet betale anløpsavgift etter følgjande satsar, per anløp:

Kr 0,35 / Brutto tonn. Minsteavgift er kr 200,-

Forskrift om kommunens berekning og innkreving av anløpsavgift