Skipsavfall frå skip og fritidsbåtar

I hennhold til Forskrift 2004-06-01 nr 931 om begrensing av forurensing har Flora Hamn KF etablert mottaksordning for avfall og lasterester frå farty.

Alle farty skal levere avfallet til Flora Hamn KF med mindre dei har ein akseptabel lagringskapasitet som gjev grunnlag for levering i neste hamn.

Felles avfallsplan for hamner i sjøområda til Flora Kommune er delt opp i to delar.
Link til avfallsplan for hamner i Flora Kommune:

Del A
offentlege hamner, den offentlege gjestebrygga og industri hamner i Flora Kommune.

Del B
alle private småbåthamner i Flora Kommune.

Avfallsplanen omhandler følgjande hamner:

Skipsavfall

Offentlege hamner

Skipsavfall

Private småbåthamner

Bunkring

Diesel og bensin

Flora Kommune v/ Flora Hamn KF

Flora Kommune v/ Flora Hamn KF plikter ihht forskrift å leegge til rette for ein avviksrapportering

Fyll ut: avviksskjema for påstand om utilstrekkelige mottaksforhold ved alle hamner i Flora Kommune sitt sjøområde, også hamner som ikkje er nemnt over og i avfallsplanen.

Send dette til: hamn@flora.kommune.no

Skjemaet vert journalført i avvikssystemet til Flora Hamn KF og tatt vidare til hamneansvarlig for den aktuelle hamna. Hamneansvarlig skal innan 3 veker gje ein tilbakemelding om korleis avviket vil bli løyst. Også daglig leder har plikt til å informere kunden om alle fordelene ved samarbeid med vårt selskap. Flora Hamn KF. Dersom avfallsbesitter ikkje er fornøgd med tilbakemeldinga kan denne påklagast til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Informasjon om meldeplikt

§ 20-7. Meldeplikt
Skipsføreren på alle skip som er underveis til en havn innenfor EØS-området, unntatt rutegående skip og fritidsbåter godkjent for høyst 12 personer, skal gi melding om levering av avfall og lasterester i havnen til havneansvarlig eller den han utpeker

a) minst 24 timer før anløp, dersom anløpshavnen er kjent,

b) så snart anløpshavnen er kjent, dersom denne opplysningen først er tilgjengelig mindre enn 24 timer innen anløp, eller

c) senest ved avgang fra foregående havn, dersom reisen varer mindre enn 24 timer. Melding skal gis i henhold til bestemmelsene i vedlegg II til dette kapitlet, og opplysningene skal oppbevares om bord i det minste til neste anløpshavn, og skal kunne forevises Sjøfartsdirektoratet. Skip med hyppige anløp innenfor 24 timer og skip som anløper havner hvor det ikke betales kaiavgift, skal gi melding til den havnen hvor avfall skal leveres. Dersom skipets neste anløpshavn befinner seg utenfor de nordiske landene, skal utfylt melding foreligge på engelsk.

Flora Hamn KF

Flora Hamn KF er kommunens havnefaglige organ og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver som kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne.

Flora Hamn KF

Fugleskjærskaia
P.O.Box 17
N-6901 FLORØ