Avgiftsregulativ

AVGIFTSREGULATIV Alden Hamneområde 2017:

Gjeldande frå 01.01.2017 til 31.12.2017
Avgiftene blir kravde innanfor området, i samsvar med lov om havner og farvann § 9. Avgiftene er like innanfor området der kommunen har planmynde etter plan- og bygningsloven.

Avgifta skal godkjennast av bystyra/kommunestyra kvart år. Størrelsen på tariffer godkjent av bystyret, noen ganger kommer slike summer, som er sammenlignbare

ANLØPSAVGIFT

Lov om hamner og farvatn § 25
Med dei unntak som er nemnd i avgiftsregulativet, skal alle farty som anløper hamneområdet betale anløpsavgift etter følgjande satsar, per anløp:

Kr 0,42 / Brutto tonn.
Minsteavgift er kr 200

Flora Hamn KF

Flora Hamn KF er kommunens havnefaglige organ og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver som kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne.

Flora Hamn KF

Fugleskjærskaia
P.O.Box 17
N-6901 FLORØ